Horisontissa

Nopeassa tempossa muuttuvassa maailmassa on aikahorisontti hyvin lähellä. Se on raja, jota ennen tapahtuva  kehitys on arvioitavissa. Ilmailuharrastuksen mukauttamisessa tulevaan ympäristöön olemme tekemisissä kohoavien kustannusten, ympäristöasioiden sekä koko harrastusilmailun peruslinjausten kanssa. Harrastajien painottuminen ilmailun eri osa-alueille näyttää muuttuvan.

PIIKAJÄRVEN LENTOKESKUS

Piikajärven Ilmailuyhdistys on tehnyt Metsähallituksen kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa Piikajärven lentopaikan käytön pitkäksi ajaksi eteenpäin. Lentopaikan peruspuitteet ovat kiitoteitä lukuun ottamatta hyvässä kunnossa. Kiitoteiden perusparannus tulee tehtäväksi lähivuosina, mutta hankkeen rahoitus on täysin avoin. Harrastusilmailun lentopaikkana Piikajärven lentokeskus on erinomainen paikka kerhon kaikkien ilmailulajien harrastamiseen.

LENNOKKITOIMINTA

Lennokkitoiminnan peruspuitteet ovat hyvässä kunnossa. Käytettävissä on 200 m² rakennustilaa Porin kaupungin keskustassa. Porin Ilmailukerho kuuluu lennokkitoiminnassa maamme kärkikerhoihin. Uusien lennokkiohjaajien kouluttaminen on toiminnan jatkumisen perusedellytys.

PURJELENTO

Kerhon käytössä oleva purjelentokalusto on ajanmukaista ja määrältään riittävä. Kalustoa uudistetaan ja modernisoidaan tarpeen mukaan. Tulevaisuuden turvaamiseksi tulee kiinnittää eritystä huomiota koulutustoimintaan. Purjelennon tutustumiskurssit ovat erinomainen tapa tehdä purjelentoa tunnetuksi.
Kohonneet polttoainekustannukset eivät muodosta merkittävää osaa purjelennon kustannuksista.

Purjelentokoulutus perinteisen mallin mukaisesti on ajankäytön suhteen raskasta. Vaikutus heijastuu ensi sijassa lennonopettajiin, sillä on suora vaikutus koulutettavien määrään. Purjelentokoulutusta kehitettäessä pitää pyrkiä löytämään tehokkaampi malli.

MOOTTORILENTO

Suurimmat muutospaineet kohdistuvat lähivuosina moottorilentoon. Lentobensiinin hinta- ja saatavuuskehitys pakottavat seuraamaan uusia voimalaiteratkaisuja.
Itse lentolaitteen osalta kehitys nykyisen kaluston vanhetessa tulee painottumaan yhä enemmän ultra- ja eksperimental -puolelle.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Lentotoiminnan ympäristövaikutukset - lähinnä meluvaikutukset, saavat yhä enemmän huomiota ja toimenpidevaatimuksia. Piikajärven lentopaikan kohdalla ne ovat pääosin hoidettavissa tiedotus- ja operatiivisin menetelmin.